PTCP
Search…
Quản lý danh mục đầu tư
Sử dụng Watchlist để theo dõi cũng như đánh giá hiệu quả giao dịch
Tính năng theo dõi danh mục đầu tư
  • Price : Giá khớp lệnh gần nhất
  • Transaction : Thiết lập trạng thái - Theo dõi - Mua - Bán. Cảnh báo trạng thái chỉ áp dụng cho trường hợp mua/bán như mã PNJ dưới hìn thì trạng thái cho thấy mua đang kém khi giá hiện tại thấp hơn giá mua.
  • Date : Ngày bắt đầu theo dõi - mua hoặc bán
  • Cost : Giá theo dõi hoặc giá mua tương đối tại thời điểm
  • Gain : Thay đổi giá giữa giá khớp hiện tại với gía Cost
  • Tools : Các công cụ
  • Cuối danh sách theo dõi là tin công bố của các mã đang theo dõi
Copy link