Quản lý danh mục đầu tư

Sử dụng Watchlist để theo dõi cũng như đánh giá hiệu quả giao dịch

Tính năng theo dõi danh mục đầu tư

  • Price : Giá khớp lệnh gần nhất

  • Transaction : Thiết lập trạng thái - Theo dõi - Mua - Bán. Cảnh báo trạng thái chỉ áp dụng cho trường hợp mua/bán như mã PNJ dưới hìn thì trạng thái cho thấy mua đang kém khi giá hiện tại thấp hơn giá mua.

  • Date : Ngày bắt đầu theo dõi - mua hoặc bán

  • Cost : Giá theo dõi hoặc giá mua tương đối tại thời điểm

  • Gain : Thay đổi giá giữa giá khớp hiện tại với gía Cost

  • Tools : Các công cụ

  • Cuối danh sách theo dõi là tin công bố của các mã đang theo dõi