PTCP
Search…
Bản đồ thị trường
Theo dõi tổng quan diễn biến chung thị trường theo Sàn / Vốn Hoá / Ngành .
Bản đồ thị trường là chức năng thống kê các mã cổ phiếu tăng giảm trên thị trường giúp nhà đầu tư có cái nhìn trực quan về độ rộng thị trường chung cũng như phân nhỏ vào từng sàn giao dịch, nhóm vốn hoá và nhóm ngành.
Thị Trường
Vốn hoá
Ngành
  1. 1.
    Mục chức năng chọn ngày xem ( có thể xem lại quá khứ )
2. Thiết lập mã cổ phiếu nổi bật đột biến khối lượng giao dịchh
Copy link