UltraViewer - Hỗ trực tuyến

UltraViewer giúp nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt trực tiếp trên máy khách hàng

Bạn gửi ID và Pass ghi trên UltraViewer của mình cho nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kết nối tới ID và Pass đó.